JAARVERSLAGEN 2019 en 2020****

*** tengevolge van de coronamaatregelen konden zowel de jaarvergadering van 2020 als die van 2021 niet doorgaan, waardoor de jaarverslagen over beide oeriodes nog niet door de ledenvergadering definitief konden worden vastgesteld. Vooruitlopend op[ die definitieve vaststelling publiceren we nu toch de nog niet vastgestelde jaarverslagen over beide jaren

JAARVERSLAG 2019


Inleiding

Aan het eind van het afgelopen jaar, het 12e in het bestaan van onze vereniging, moesten we vaststellen, dat het ledenaantal enigszins was teruggelopen. Zagen we in 2018 ondanks het overlijden van enkele leden door nieuwe aanmeldingen toch een lichte stijging, in 2019 nam door enkele overlijdens, maar vooral door een groter aantal opzeggingen het ledenaantal licht af. Per 31 december 2019 telde onze vereniging 220 leden; tegenover 225 leden aan het begin van dit verenigingsjaar.

Bestuur

Volgens het rooster van aftreden waren secretaris Wim Kortekaas en bestuurslid Els Ermers aan de beurt om af te treden op de jaarvergadering. Wim stelde zich herkiesbaar en werd in de jaarvergadering bij acclamatie voor een nieuwe periode van 4 jaar herkozen. Els stelde zich niet herkiesbaar. Voor de vacature, die hierdoor ontstond had Peter Sligchers zich als enige kandidaat gemeld. Hij werd door de vergadering bij acclamatie gekozen. Daardoor zag de samenstelling van het bestuur er als volgt uit:
  • voorzitter: Jan Bus
  • secretaris: Wim Kortekaas
  • penningmeester: Arjan Suzenaar
  • bestuursleden: Hein Giesen, Han Ruyters, Piet Meessen, Els Ermers-Pijls, Henri Peters, Ron van Hoof en Peter Sligchers
Met uitzondering van de maand augustus vergaderde het bestuur iedere maand. Als dat mogelijk was gebeurde dat altijd op de eerste maandag van de maand en als dat niet mogelijk bleek, vanwege 2e Paasdag of anderszins, vonden de vergaderingen plaats op de daaropvolgende maandag.


Verenigingsruimte

Placeholder image
Onze vereniging beschikt sinds augustus 2010 over een verenigingslokaal aan de Schuinstraat 2a, waar sindsdien alle bijeenkomsten van bestuur en werkgroepen plaatsvinden. Alleen voor de gebeur-tenissen, waarbij het bezoekersaantal te groot is voor ons gebouw maken we gebruik van ruimte elders. Voor de jaarvergadering, die op 4 april van dit jaar plaatsvond werd gebruik gemaakt van de zaal van Amicitia aan de Markt en dankzij de samenwerking met Schunck Bibliotheek mochten we voor de presentatie van Annie Schreuder-Derks over Sinterklaas op woensdag 27 november gebruik maken van de ruimte van de Schunck bibliotheekruimte aan de Hoofdstraat.

Werkgroepen

Met uitzondering van de maanden juli en augustus vonden in principe de werkgroepbijeenkomsten plaats op de woensdagavonden in ons verenigingslokaal. De bijeenkomsten van de werkgroep redactie vonden 1x per maand op de woensdagmiddag plaats. De bijeenkomsten van de werkgroepen staan open voor alle leden, die in het onderwerp van de werkgroep geïnteresseerd zijn. In principe was ons verenigingslokaal in ieder geval iedere woensdagavond vanaf 19.30 uur voor belangstellende leden (maar ook niet-leden) geopend. Daarbij mag ook nu weer, net als in voorgaande jaren, zeker niet onvermeld blijven, dat dit mogelijk was dankzij de inzet van ons lid Frits Bruens, die er telkens weer voor zorgt, dat op de woensdagavonden het lokaal op tijd geopend is, de verwarming tijdig op temperatuur is en er koffie of thee is (en meestal zorgt hij dan ook nog voor een koekje erbij).

In de werkgroep historie heeft Jan v.d. Berg na het afronden van zijn onderzoek naar de Joodse onderduikers in Hoensbroek in WO II zijn al eerder begonnen onderzoek naar de
Placeholder image
Hoensbroekse slachtoffers van oorlogsgeweld in WO II voortgezet. Nadat aan het eind van het vorig jaar de eerste 15 verhalen op onze website gepubliceerd werden zijn in de loop van dit verslagjaar de overige 141 verhalen op onze website gepubliceerd.

De werkgroep genealogie kwam maandelijks (m.u.v. de zomerperiode) bijeen op de eerste woensdag van de maand. De leden van de werkgroep hebben zich ook dit jaar voornamelijk beziggehouden met de onderlinge uitwisseling van gegevens en materiaal, dat men zelf al eerder had verzameld. Het is mogelijk voor andere leden en ook niet-leden, die geïnteresseerd zijn in hun familiegeschiedenis, om een beroep te doen op de expertise van de leden van deze werkgroep. Men is van harte welkom tijdens de bijeenkomsten op de eerste woensdag van de maand in ons verenigingslokaal. In het laatste kwartaal is regelmatig van gedachten gewisseld over de mogelijkheden van het houden van een genealogisch ‘spreekuur’ in een locatie in het winkelcentrum. Geïnteresseerden zouden daar dan op weg geholpen kunnen worden bij en geadviseerd worden over hoe te beginnen bij het samenstellen van een stamboom en een
Placeholder image
familiegeschiedenis. Aan de uitwerking van dit plan is in de eerste maanden van dit verslagjaar gewerkt, maar uiteindelijk bleek de winkelruimte, die aanvankelijk hiervoor beschikbaar zou zijn (Kouvenderstraat 31) daarvoor niet meer te kunnen worden gebruikt. En daarmee was het plan van de baan.

De werkgroep foto en video heeft ook in het afgelopen jaar zich beziggehouden het al beschikbare en ook het nieuwe materiaal, dat steeds weer blijft binnenkomen, te inventariseren, te beschrijven en te catalogiseren en, heel belangrijk, digitaal veilig te stellen. Waar dat nodig is wordt een bijdrage geleverd aan activiteiten en publicaties van de vereniging. De bijeenkomsten vonden steeds plaats op de 4e woensdag van de maand.

De voornaamste taak van de werkgroep redactie was ook gedurende dit verslagjaar de uitgave van een 3-tal nummers van ons verenigingsblad ‘Oos Gebrook’, dat onder de leden en onze relaties wordt verspreid. Maar ook buiten de vereniging is er voor dit blad belangstelling, waardoor ook buitenstaanders
De werkgroep redactie aan de slag!
zich melden voor exemplaren van dit blad. Dankzij de ondersteuning van een groot aantal sponsors en adverteerders was het ook dit jaar mogelijk een door omslag en inhoud gevarieerd en aantrekkelijk ogend blad uit te geven.

Activiteiten en bijeenkomsten

Gedurende het jaar zijn er door de vereniging als geheel en door individuele leden ook buiten werkgroepverband diverse activiteiten georganiseerd of werd een bijdrage geleverd aan anderen in Hoensbroek.

De eerste bijeenkomst in die serie activiteiten was de inmiddels tot een traditie uitgegroeide Nieuwjaarsbijeenkomst op woensdag 9 januari in ons verenigingslokaal aan de Schuinstraat 2a. Ook dit jaar werd de inmiddels tot een traditie uitgegroeide nieuwjaarsbijeenkomst voor de leden van onze vereniging plaats, waarin we samen met hen het glas konden heffen op een voorspoedig 2019. De opkomst was minder dan het vorig jaar. Dat bleek in 2020 opnieuw het geval te zijn, waardoor het eigenlijk geen zin meer heeft deze traditie voort te zetten.

Jaarvergadering 2019
Dit jaar tekenden 34 leden de presentielijst van onze jaarvergadering. Omdat voorzitter Jan Bus ziek was werd de vergadering deze keer voorgezeten door vice-voorzitter Piet Meessen. De bijeenkomst verliep zoals gebruikelijk op rolletjes en de verslagen van de secretaris en van de penningmeester werden zonder commentaar aanvaard. En vervolgens werd ook de rest van de agenda in een vlot tempo afgewerkt. In de kascontrolecommissie werden de heren H. Daemen (2e keer) en J. Senden gekozen. Secretaris Wim Kortekaas en bestuurslid Els Ermers waren aan de beurt om af te treden. Wim had zich herkiesbaar gesteld en Els niet. Voor de vacature had Peter Sligchers zich kandidaat gesteld. Beide kandidaten werden zonder tegenkandidaten her- c.q. gekozen. Na een korte toelichting van de penningmeester op het bestuursvoorstel tot contributieverhoging besloot de vergadering na enige discussie over dit voorstel tot het volgende: de contributie wordt met ingang van het contributiejaar 2020 € 17,50 en voor gezinsleden € 7,50. De gezinscontributie voor 2 personen bedraagt dan dus € 25, -. In volgende jaren dan zo nodig bezien worden hoe de financiële situatie is en of wijziging van de contributie noodzakelijk is. Daarna ontvouwde de voorzitter een aantal plannen en ideeën voor in 2019 uit te voeren activiteiten. Afgesproken werd deze nader uit te werken en in de loop van het jaar aan de leden voor te leggen. Rond 20.00 uur kon de voorzitter de bijeenkomst sluiten, waarna mevrouw Annie Schreuders-Derks een presentatie verzorgde over het onderwerp ‘Ein + Ein = Ein’, een verrassende blik op anderhalve eeuw Limburgse cultuurgeschiedenis. Daarbij werd in het bijzonder aandacht besteed aan vrouwencultuur.

Dodenherdenking op 4 mei
Placeholder image
Voor de vierde keer nam dit jaar de heemkundevereniging deel aan de jaarlijkse dodenherdenking bij het bevrijdingsmonument bij de kleine St. Jan, waar ook vele leden acte de présence gaven. Namens bestuur en leden legden bestuurslid Henri Peters en secretaris Wim Kortekaas een bloemstuk bij het monument, nadat eerder op de dag ook bij de oorlogsgraven op het kerkhof tegenover de grote St. Jan bloemen waren gelegd.

Taxatie-avond ‘Tussen kunst en kitsch in Hoensbroek?’
Op maandag 6 mei organiseerden we van 18 uur tot 19.30 uur in ons verenigingsgebouw aan de Schuinstraat 2a een taxatieavond. Zoals door “Tussen kunst en kitsch” door het hele
Placeholder image
land op locatie taxaties verricht worden zo wilde het bestuur dat ook een keer onder onze leden doen. Ons bestuurslid Han Ruyters runt in Utrecht al ruim 25 jaar een prentbriefkaartenantiquariaat. In al die jaren heeft hij al vele pareltjes en schatten mogen ontdekken en verwerven. Hij heeft zijn sporen verdiend in deze handel in het binnen- en buitenland, waar hij tot nu toe op alle grotere evenementen in Nederland en daarbuiten te vinden is. Hij was bereid zijn expertise voor deze activiteit in te zetten. Een tiental belangstellenden vond de weg naar ons verenigingslokaal. Hoewel een van de bezoekers aanvankelijk dacht, dat zijn meegebrachte ets er een van Rembrandt was moest Han hem toch teleurstellen. Maar toch leverde de bijeenkomst een echte tekening op van Jan Toorop, maar helaas geen voor Hoensbroek belangrijk cultureel erfgoed. Maar al met al was het de moeite waard en misschien vatbaar voor herhaling over enige tijd.

Excursie naar kasteel Amstenrade
Placeholder image
Op zaterdag 11 mei brachten we met ongeveer 25 personen een bezoek aan kasteel Amstenrade. Bij de excursie, die we in november 2018 organiseerden was de belangstelling zo groot, dat we een flink aantal belangstellenden hadden moeten teleurstellen, omdat de gravin had aan-gegeven dat ze maximaal 2 groepen van 30 per-sonen kon opvangen. Het bestuur nam daarom later het besluit om in het voorjaar van 2019 een nieuw bezoek aan het kasteel te organiseren, zodat in ieder geval degenen, die we hadden moeten teleurstellen alsnog de gelegenheid zouden krijgen het kasteel te bezoeken. Degenen, die nu wel mee konden doen aan het bezoek hebben onder leiding van gravin Leila een mooie en heel interessante rondleiding gekregen door het kasteel. Na afloop van het bezoek was er koffie met vlaai in de Pastorie vlakbij het kasteel.

Lezing gebruiken rond “Sinterklaos”
Op woensdag 27 november a.s. organiseerden we in samenwerking met Schunck Bibliotheek Hoensbroek een lezing door Annie Schreuders-Derks over de tradities, gebruiken en verhalen over en rond Sinterklaas. Gebruiken rond Sinterklaas zijn voor ons vanzelfsprekend, maar waarom eten wij chocoladeletters? Waarom jagen wij een oude bisschop op zijn paard over de daken? Hoe komt Sinterklaas aan zijn rijkdom? Deze en vele andere tradities, verhalen en gebruiken rond Sinterklaas worden in volksverhalen al eeuwen verteld. Annie Schreuders probeerde alle raadsels te ontwarren. De bijeenkomst vond van 19.30 u tot 21.30 u plaats in de ruimte van de bibliotheek aan de Hoofdstraat. Het was een met ruim 30 bezoekers goed bezochte bijeenkomst. Zoals te verwachten was, gezien eerdere lezingen van Annie Schreuders, werd het een interessante, humoristische en zeer zeker ook leerzame avond.

Beeld pastoor Röselaers
Ook in het afgelopen jaar is gewerkt aan de realisatie van een beeld voor pastoor Röselaers. Met name aan de voorbereiding van de werving van de benodigde financiële middelen is aandacht besteed. De totale kosten voor het realiseren van het beeld zijn begroot op 36.000 euro. Beoogd wordt ongeveer 2/3 daarvan te verkrijgen via subsidies van fondsen. De aanvragen voor een substantiële subsidiebijdrage van een aantal verschillende fondsen heeft echter veel tijd gevergd vanwege onder andere de formaliteiten, die met een dergelijke aanvraag (m.n. bij het Mondriaanfonds) gepaard gaan en die veel meer tijd kostten dan aanvankelijk was ingeschat. De daadwerkelijke aanvraag bij de fondsen heeft door miscommunicatie met de ontwerpster van het beeld ook voor veel vertraging gezorgd. In de loop van december konden de misverstanden en onduidelijkheden over en weer worden weggewerkt. Begin 2020 hopen we dit proces echt te kunnen afronden met het daadwerkelijk indienen van deze subsidieaanvragen.

Website
Nadat in het laatste kwartaal van het vorig jaar onze geheel vernieuwde website online was gegaan werd de inhoud ervan in de loop van dit jaar steeds verder uitgebreid. Zoals
Placeholder image
hiervoor al vermeld is de pagina ‘Hoensbroekse slachtoffers van oorlogsgeweld’ gecompleteerd met nog eens 141 verhalen over oorlogsslachtoffers. En ook de verhalen over Joodse onderduikers, die pas na de publicatie van het boek daarover zijn ontvangen zijn op de website opgenomen. Maar de site is nog niet compleet en we hopen de leemtes in de loop van 2020 verder in te vullen.
terug naar boven

JAARVERSLAG 2020


Inleiding

Aan het eind van dit door de alle beperkingen door de coronamaatregelen heel vreemd verlopen jaar moeten we vaststellen, dat er heel veel activiteiten niet konden doorgaan en het verslag daardoor heel kort is. Zagen we in 2019 nog een lichte daling van het aantal leden, in 2020 nam ondanks overlijdens en opzeggingen het ledenaantal licht toe door de invoering van het duo-lidmaatschap. Per 31 december 2020 telde onze vereniging 228 leden; tegenover 220 aan het begin van dit verenigingsjaar.

Bestuur

Omdat in maart 2020 de jaarvergadering door de coronamaatregelen niet kon doorgaan kon er ook geen nieuwe bestuursverkiezing plaatsvinden. Het zittende bestuur heeft daarom zijn werk nog een jaar moeten voortzetten in de bestaande samenstelling. Daardoor zag de samenstelling van het bestuur er nog steeds als volgt uit: voorzitter: Jan Bus secretaris: Wim Kortekaas penningmeester: Arjan Suzenaar bestuursleden: Han Ruyters, Piet Meessen, Henri Peters, Ron van Hoof, Hein Giesen en Peter Sligchers Helaas is onze vice-voorzitter Piet Meessen op vrijdag 30 oktober van dit jaar aan corona overleden. Door de coronaperikelen was het bestuur niet in staat, zoals normaal, iedere eerste maandag van de maand bijeen te komen. Er hebben in het hele jaar slechts 4 bestuursvergaderingen plaatsgevonden, t.w. in januari, februari, maart en juni.

Verenigingsruimte

Onze vereniging beschikt sinds augustus 2010 over een verenigingslokaal aan de Schuinstraat 2a, waar sindsdien alle bijeenkomsten van bestuur en werkgroepen plaatsvinden. Alleen voor de gebeurtenissen, waarbij het bezoekersaantal te groot is voor ons gebouw maken we gebruik van ruimte elders.

Werkgroepen

Zoals eerder aangegeven konden er na februari van dit jaar door de coronamaatregelen geen werkgroepbijeenkomsten meer plaatsvinden. De enige uitzondering hierop vormde de werkgroep redactie. Gedurende dit verslagjaar werd ondanks alle belemmeringen toch de geplande uitgave van een 3-tal nummers van ons verenigingsblad Oos Gebrook gehaald en onder de leden en onze relaties verspreid. Voordat de coronamaatregelen in maart het onmogelijk maakten om fysieke redactiebijeenkomsten te houden was het eerste nummer van dit jaar al gereed. En voor de overige twee nummers kon het via digitale hulpmiddelen voor elkaar gebracht worden om toch ook die uitgaven goed te vullen en te verzorgen. En ook dankzij de ondersteuning van een groot aantal sponsors en adverteerders was het ook dit jaar mogelijk toch een door omslag en inhoud gevarieerd en aantrekkelijk ogend blad uit te geven.

Activiteiten en bijeenkomsten

Gedurende het jaar zijn er door de vereniging als geheel nauwelijks activiteiten mogelijk geweest. Maar de inmiddels tot een traditie uitgegroeide Nieuwjaarsbijeenkomst kon nog wel op woensdag 8 januari in ons verenigingslokaal aan de Schuinstraat 2a plaatsvinden. Ook nu weer mochten we een redelijk aantal leden begroeten en konden we samen met hen het glas heffen op een voorspoedig 2020, niet wetende wat ons nog te wachten stond in dit jaar.

Dodenherdenking op 4 mei
De jaarlijkse dodenherdenking bij het bevrijdingsmonument bij de kleine St. Jan kon dit jaar geen doorgang vinden. Namens bestuur en leden werden eerder op de dag wel bij de oorlogsgraven op het kerkhof tegenover de grote St. Jan bloemen gelegd.

Stickeralbum Oos Gebrook voor Albert Heijn Hoensbroek
Placeholder image
In de eerste helft van dit jaar werd er met Maurice Kleijnen van de AH-supermarkten in Hoensbroek overlegd over de samenwerking voor een historisch stickeralbum over Hoensbroek. Het idee werd door de heer Kleijnen met enthousiasme ontvangen, waarna de voorbereidingen voor de productie van het album in gang werden gezet. Dit plan zou begin 2021 moeten resulteren in een stickeralbum, dat via AH Hoensbroek voor alle klanten gratis beschikbaar zou komen en waarbij men bij aankopen bij AH de stickers zou krijgen. Met een kleine werkgroep van enkele bestuursleden werden tussen mei en begin oktober in wekelijkse bijeenkomsten (met inachtneming van de vanwege corona verplichte maatregelen) de teksten voor het album gemaakt en de meer dan 200 foto’s geselecteerd. Daarna verliepen het overleg en de contacten tussen de werkgroep, de vormgever/drukker (in Diever) en de heer Kleijnen vanwege de afstand en de maatregelen alleen nog digitaal. Gepland was om het album in het eerste kwartaal 2021 voor verspreiding gereed te hebben. Aan het eind van dit jaar zag het er naar uit dat die planning ook gehaald zou worden.
terug naar boven

 

NIEUWS

Placeholder image

De wijk MARIA-GEWANDEN, een nieuw boek
Een nieuw boek, dat verhaalt over de Steenberg, Kasteelbuurt en omringende straten door de jaren heen ........

Meer.....

PUBLICATIES

Placeholder image

De leden van onze vereniging verzamelen heel veel historische informatie, die we regelmatig vastleggen in allerlei publicaties in brochure- of boekvorm, maar ook ......

Meer.....

FOTO'S

Placeholder image

Hoensbroek is in de afgelopen 100 jaar gigantisch veranderd. Als je nu door het dorp loopt kun je je nauwelijks meer voorstellen hoe het er 40 of 50 jaar of nog langer geleden uitzag. Maar gelukkig hebben we nog heel veel foto's .......

Meer.....

OOS GEBROOK

Placeholder image

We houden onze leden op de hoogte van de gebeurtenissen in de vereniging, de werkzaamheden van de werkgroepen, etc. Een verenigingsblad is daarvoor bij uitstek het medium. Daarom geven we het blad Oos Gebrook uit, waarmee we hen drie maal per jaar op de hoogte houden.

Meer.....

ROMEINS HOENSBROEK

Placeholder image

Al in 1869 ontdekte burgemeester Slanghen bij het verbreden van de weg die destijds vanuit Hoensbroek naar Terschuren leidde een Romeinse platte daktegel met opstaande boorden. In een naburige akker werden stukken Romeins aardewerk gevonden .......

Meer.....

HOENSBROEK EN DE TWEEDE WERELDOORLOG

Placeholder image

Op 18 september 1944 trokken Amerikaanse troepen Hoensbroek binnen en daarmee kwam voor ons dorp een eind van een donkere periode. In de ruim 4 jaar sinds Duitse troepen ons land binnenvielen is ook aan Hoensbroek de Tweede Wereldoorlog niet ongemerkt voorbij gegaan .......

Meer.....

WANDELINGEN IN HOENSBROEK
Placeholder image

Wandelingen die u langs de vele gebouwen van Hoensbroek met een monumentaal verleden voeren; ook langs plekken waar die verdwenen zijn. En behalve langs gebouwen voeren deze wandelingen u ook door de groene gebieden, die Hoensbroek rijk is.

Meer.....

PASTOOR RÔSELAERS
Placeholder image

Jan Lucas Röselaers is de persoon, die als geen ander van 1911 tot 1949 het beeld heeft bepaald van Hoensbroek door de uitleg van diverse mijnkolonieën, de bouw van nieuwe kerken en scholen en bovenal de aankoop en ingrijpende restauratie van kasteel Hoensbroek.

Meer.....


STAATSMIJN EMMA
Placeholder image

De start van de steenkoolproductie van de Staatsmijn Emma in 1911 leidde in enkele tientallen jaren tot de groei van Hoensbroek van een slaperig boerendorp van 1200 inwoners tot een industriegemeente met meer dan 20.000 ingezetenen .......

Meer.....