WERKGROEPEN

We zijn een vereniging met leden, van wie een deel lid is geworden om zelf de handen uit de mouwen te steken. Velen van hen hebben bij hun aanmelding als lid al aangegeven waar ze belangstelling voor hebben.
Daarom zijn we direct na de oprichting van start gegaan met het formeren van werkgroepen waarin iedereen, die in een bepaald onderwerp geïnteresseerd is, van gedachten kan wisselen met andere leden, die in hetzelfde onderwerp geïnteresseerd zijn.

We hebben werkgroepen geformeerd rond de volgende onderwerpen:

1. Foto en video………………
Deze groep stelt zich ten doel het verzamelen van beeldmateriaal van het dorp Hoensbroek en het leven van zijn bewoners.
Het gaat daarbij zowel om historisch materiaal als ook om het vastleggen van bijzondere gebeurtenissen, die nu plaatsvinden, onder het motto: "het heden is het verleden van de toekomst".
De werkgroep ziet zichzelf vooral ondersteunend naar de andere werkgroepen en aktivieiten van de vereniging, waarbij geprobeerd wordt de producten van de vereniging van passende illustratie te voorzien.
Bijeenkomsten: de werkgroep komt iedere 4e woensdag bijeen in ons verenigingslokaal aan de Schuinstraat 2a in Mariagewanden. U bent van harte welkom.

2. Hoensbroek in de Tweede Wereldoorlog……………
Na een kennismaking in de eerste bijeenkomst van de werkgroep op woensdag 10 oktober 2007 zijn enkele leden van de werkgroep aan de slag gegaan met een onderzoek naar de inwoners van Hoensbroek, die in de Tweede Wereldoorlog als gevolg van oorlogsgeweld om het leven zijn gekomen.
Doel van het onderzoek was een correcte en volledige namenlijst samen te stellen, die gebruikt zou kunnen worden voor een herdenkingsplaquette bij het oorlogsmonument op de hoek van de Markt en de Hoofdstraat.
Aanvankelijk was het de bedoeling, dat dit onderzoek met de onthulling van de plaquette op 4 mei 2008 zou kunnen worden afgerond. Maar allengs bleek, dat deze zoektocht veel meer tijd in beslag neemt dan eerder was ingeschat en tot veel meer ontdekkingen leidde dan eerder voorzien.
Het onderzoek is daarom verder tot heden voortgezet.
De resultaten ervan hebben geleid tot de publikatie van het boek “Joodse onderduikers in Hoensbroek” en tot de verhalen, die u kunt vinden op de pagina’s ‘Slachtoffers van oorlogsgeweld’ en 'Joodse onderduikers in Hoensbroek’ op deze website.
Bijeenkomsten: de werkgroep komt niet op vaste tijden bijeen. Belangstellenden kunnen zich melden bij het secretariaat

3. Genealogie/stamboomonderzoek…...................
De werkgroep houdt zich bezig met het doen van stamboomonderzoek naar Hoensbroekse families; soms zelfstandig, soms ter ondersteuning van activiteiten van andere werkgroepen.
Naast de uitwisseling van gegevens tussen de individuele leden van de werkgroep bestaat ook de mogelijkheid voor leden en niet-leden om voor informatie tijdens de werkgroepbijeenkomsten binnen te lopen.
Bijeenkomsten: deze werkgroep komt bijeen op iedere 1e woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in onze verenigingsruimte, met uitzondering van de maanden juli en augustus.

4. Woonomgeving en gebouwen..........
Het doel van de werkgroep is het doen van onderzoek naar het ontstaan en de geschiedenis van beeldbepalende en oude gebouwen (huizen en boerderijen) en de bewoners daarvan. Maar ook kerken en scholen en andere openbare gebouwen zouden aandacht moeten krijgen.
Vooralsnog zijn rond dit onderwerp geen leden aktief.
Bijeenkomsten: tot nader order vinden er geen bijeenkomsten van de werkgroep plaats.

5. Straatnamen..........
Doel van deze werkgroep is het doen van onderzoek naar de ontstaan en de betekenis van de straatnamen in Hoensbroek.
Ons lid Bernhard Grothues heeft hier al eerder veel onderzoek naar gedaan en er veel materiaal over verzameld, dat nu bij Rijckheyt in Heerlen is ondergebracht.
Met de verantwoordelijke wethouder heeft overleg plaatsgevonden over ideeën om de namen van straten met een voor Hoensbroek historische betekenis met meer informatie in beeld te brengen. Vooralsnog heeft dit door gebrek aan medewerking vanuit Rijckheyt nog niet tot concrete resultaten kunnen leiden.
Bijeenkomsten: de werkgroep komt in afwachting van Heerlense medewerking voorlopig niet bijeen.

Placeholder image 6. Verenigingsblad/redactiewerk..........
Het doel van de werkgroep is het uitgeven van een verenigingsblad en het verzorgen van het redactiewerk voor publicaties en presentaties.
De uitgavefrequentie van het verenigingsblad is bepaald op drie maal per jaar. Het blad wordt opgemaakt in A5-formaat, zwart-wit gedrukt en met een kaft in kleurendruk.
Naast de redactie van het verenigingsblad houdt deze werkgroep zich ook bezig met de redactie van andere publikaties van de vereniging en met de verenigings-PR.
Bijeenkomsten: de werkgroep vergadert iedere 4e woensdag van de maand om 14.00 uur in ons verenigingslokaal.

7. Schutterij en verenigingen..........
In de loop van 2009 kwam allerlei materiaal van de in 1939 opgeheven Hoensbroekseschutterij St. Sebastianus, zoals het originele vaandel en een flinke hoeveelheid koningszilver onverwachts boven tevoorschijn. Helaas zijn de bezitters ervan niet bereid om dit materiaal voor verder onderzoek beschikbaar te stellen.
Daarnaast is het doel van de werkgroep onderzoek te doen naar de historie van reeds verdwenen en nog steeds bestaande verenigingen.
Bijeenkomsten: bij gebrek aan belangstellende leden vinden er geen bijeenkomsten plaats.

Iedereen, die voor een van deze onderwerpen belangstelling heeft is van harte welkom voor deelname aan een van de werkgroepen in onze verenigingsruimte aan de Schuinstraat 2a, bij de speeltuin van Mariagewanden. Belangstellenden kunnen zich melden bij het secretariaat.

Educatieve activiteiten
Hoewel hiervoor (nog) geen aparte werkgroep bestaat wil de vereniging zeker ook aandacht hebben voor educatieve activiteiten.
Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het organiseren van begeleide wandelingen door Hoensbroek. En ook de kontakten met de scholen in Hoensbroek zijn in dit verband erg belangrijk. Aktiviteiten, met beeld en geluid, over de historie van Hoensbroek passen daar natuurlijk prima in.
Omdat het om arbeidsintensieve activiteiten gaat het zal uiteindelijke resultaat afhangen van de inzet van de leden hierbij. Wie hierbij wil meehelpen is van harte welkom en kan zich melden bij het secretariaat.
NIEUWS

Placeholder image

De wijk MARIA-GEWANDEN, een nieuw boek
Een nieuw boek, dat verhaalt over de Steenberg, Kasteelbuurt en omringende straten door de jaren heen ........

Meer.....

PUBLICATIES

Placeholder image

De leden van onze vereniging verzamelen heel veel historische informatie, die we regelmatig vastleggen in allerlei publicaties in brochure- of boekvorm, maar ook ......

Meer.....

FOTO'S

Placeholder image

Hoensbroek is in de afgelopen 100 jaar gigantisch veranderd. Als je nu door het dorp loopt kun je je nauwelijks meer voorstellen hoe het er 40 of 50 jaar of nog langer geleden uitzag. Maar gelukkig hebben we nog heel veel foto's .......

Meer.....

OOS GEBROOK

Placeholder image

We houden onze leden op de hoogte van de gebeurtenissen in de vereniging, de werkzaamheden van de werkgroepen, etc. Een verenigingsblad is daarvoor bij uitstek het medium. Daarom geven we het blad Oos Gebrook uit, waarmee we hen drie maal per jaar op de hoogte houden.

Meer.....

ROMEINS HOENSBROEK

Placeholder image

Al in 1869 ontdekte burgemeester Slanghen bij het verbreden van de weg die destijds vanuit Hoensbroek naar Terschuren leidde een Romeinse platte daktegel met opstaande boorden. In een naburige akker werden stukken Romeins aardewerk gevonden .......

Meer.....

HOENSBROEK EN DE TWEEDE WERELDOORLOG

Placeholder image

Op 18 september 1944 trokken Amerikaanse troepen Hoensbroek binnen en daarmee kwam voor ons dorp een eind van een donkere periode. In de ruim 4 jaar sinds Duitse troepen ons land binnenvielen is ook aan Hoensbroek de Tweede Wereldoorlog niet ongemerkt voorbij gegaan .......

Meer.....

WANDELINGEN IN HOENSBROEK
Placeholder image

Wandelingen die u langs de vele gebouwen van Hoensbroek met een monumentaal verleden voeren; ook langs plekken waar die verdwenen zijn. En behalve langs gebouwen voeren deze wandelingen u ook door de groene gebieden, die Hoensbroek rijk is.

Meer.....

PASTOOR RÔSELAERS
Placeholder image

Jan Lucas Röselaers is de persoon, die als geen ander van 1911 tot 1949 het beeld heeft bepaald van Hoensbroek door de uitleg van diverse mijnkolonieën, de bouw van nieuwe kerken en scholen en bovenal de aankoop en ingrijpende restauratie van kasteel Hoensbroek.

Meer.....


STAATSMIJN EMMA
Placeholder image

De start van de steenkoolproductie van de Staatsmijn Emma in 1911 leidde in enkele tientallen jaren tot de groei van Hoensbroek van een slaperig boerendorp van 1200 inwoners tot een industriegemeente met meer dan 20.000 ingezetenen .......

Meer.....