AKTIVITEITENPLAN 2021


Doel

De vereniging heeft in het algemeen, conform art. 1 van de statuten, als doel het bevorderen, vastleggen en verbreiden van de heemkunde binnen het gebied van de voormalige gemeente Hoensbroek.


Activiteiten

In 2021 geven wij, net als in de voorgaande jaren sinds 2007, aan deze doelstelling uitvoering door de volgende activiteiten:

1. onderzoek naar de historie van Hoensbroek in de breedste zin. Zodra daarvoor aanleiding is en het onderzoek voldoende en geschikt materiaal heeft opgeleverd worden de resultaten gepubliceerd middels de uitgave van boeken en brochures. In de loop van 2019 heeft dit bijvoorbeeld geresulteerd in de publicatie op onze website van de resultaten van het onderzoek naar de Hoensbroekse inwoners, die als gevolg van oorlogsgeweld in WO II zijn omgekomen. Dit was een langlopend project, waarvan de resultaten in de vorm 154 verhalen gepubliceerd werden op onze website. Een tweetal van onze leden is enkele jaren bezig geweest met onderzoek naar de historie van de Akerstraat-Noord en de Heisterberg en in het bijzonder de ontwikkelingen in deze winkelstraat sinds de komst en daarna weer de sloop van de Staatsmijn Emma. Een en ander is begin december 2020 geresulteerd in een publicatie hierover.

2. het organiseren van heemkundeavonden voor onze leden, die (soms tegen een kleine vergoeding voor buitenstaanders) ook toegankelijk zijn voor andere belangstellenden. Als de coronamaatregelen het ons in 2021 mogelijk maken willen we, net als in voorgaande jaren, een aantal openbaar toegankelijke bijeenkomsten organiseren over diverse historische onderwerpen uit de geschiedenis van Hoensbroek of elders, als die een relatie met het doel van onze vereniging hebben. Wij proberen dat meestal te doen in nauwe samenwerking met Schunck Bibliotheek vestiging Hoensbroek. Deze bijeenkomsten vinden meestal, ook vanwege de massale belangstelling, plaats in een centraal in Hoensbroek gelegen accommodatie, zoals de bibliotheek of in Amicitia aan de Markt.
Het is de bedoeling om voor onze leden de in mei 2020 vanwege de coronabeperkingen afgelaste rondleiding door het nieuwe Maankwartier op enig moment te organiseren. De heer Michel Huisman heeft zijn medewerking hieraan al toegezegd.

3. het houden (ook op aanvraag) van spreekbeurten en presentaties.

4. de uitgave van een verenigingsblad “Oos Gebrook” in een oplage van 325 exemplaren. Het blad verschijnt 3x per jaar en wordt aan alle leden toegestuurd.

5. de organisatie van werkgroepen, waaraan door onze leden kan worden deelgenomen. We hebben de volgende werkgroepen:
  • werkgroep foto en video: verzamelen, inventariseren en digitaliseren van foto/video- en ander beeldmateriaal;
  • werkgroep genealogie: genealogisch onderzoek doen naar Hoensbroekse bewoners; het verzamelen van bid- en andere herdenkingsprentjes en de ondersteuning van degenen, die een beroep doen op onze vereniging in hun onderzoek naar hun familiegeschiedenis en ook het maandelijks houden van een genealogisch spreekuur;
  • werkgroep WO II: verzamelen en bewerken van materiaal over Hoensbroek in WO II;
  • werkgroep redactie: het samenstellen van ons verenigingsblad “Oos Gebrook”;
  • werkgroep standbeeld pastoor Röselaers: onderzoekt de mogelijkheden voor een standbeeld van pastoor Röselaers (pastoor in de centrumparochie Sint Jan Evangelist van 1911 tot 1939). We missen in onze plaats nog steeds een standbeeld voor deze pionier en prominente persoon, die van onschatbaar belang was voor de ontwikkeling van Hoensbroek (o.a. oprichting Woningvereniging Hoensbroek, behoud en restauratie kasteel Hoensbroek). Wij hopen in 2021 de subsidieaanvragen voor de uitvoering van dit ontwerp bij een aantal fondsen te kunnen afronden en bij de betreffende fondsen in te dienen. Daarnaast zullen activiteiten voor het verwerven van de benodigde additionele financiële middelen worden ontwikkeld.

6. de instandhouding van ons verenigingsgebouw aan de Schuinstraat 2a in Mariagewanden. We houden daar onze bestuursvergaderingen en werkgroepbijeenkomsten en bewaren daar onze verzamelingen. Soms worden er kleine bijeenkomsten tot max. 20 personen gehouden zoals een presentatie of een spreekbeurt.

7. deelname aan activiteiten als de Dodenherdenking op 4 mei en het leggen van een krans bij die gelegenheid.

Op wie richten we ons/wie zijn onze doelgroepen?
De onderzoeksactiviteiten, de werkgroepen en ons verenigingsblad richten zich op c.q. worden uitgevoerd door onze leden. Waar nodig en mogelijk maken we daarbij gebruik van onze goede kontakten met collega-verenigingen in Parkstad en Historisch Goud.
De heemkundeavonden en de spreekbeurten/presentaties richten zich op een breder publiek. Iedere belangstellende is daarbij in principe welkom.
De deelname aan de activiteiten varieert, afhankelijk van de aard ervan en de doelgroep. Onderzoek gebeurt veelal individueel of in een kleine groep. Deelname aan de werkgroepen varieert per bijeenkomst van 4 tot soms meer dan 12 deelnemers. De deelname aan activiteiten, die zich op een groter publiek richten, zoals de heemkundeavonden en de presentaties, varieert afhankelijk van het onderwerp en de organisatie voor wie dit wordt gehouden van 25 tot meer dan 200 personen.

Contributie/bijdragen
De ledencontributie bedraagt € 17,50 per jaar. De contributie voor gezinsleden bedraagt € 7,50 per persoon. Niet-leden betalen voor de heemkundeavonden, die in ‘eigen beheer’ worden gehouden een entreeprijs van € 2,00 en een kostendekkende bijdrage voor de deelname aan excursies en vergelijkbare activiteiten.
We vragen voor presentaties, die wij op verzoek bij andere organisaties verzorgen, afhankelijk van het soort organisatie voor wie dit plaatsvindt, een kleine bijdrage, die varieert van een vrije gave tot € 50,00. Voor de lezingen, die wij in samenwerking met Schunck Bibliotheek in hun accommodatie organiseren wordt geen bijdrage gevraagd.

NIEUWS

Placeholder image

De wijk MARIA-GEWANDEN, een nieuw boek
Een nieuw boek, dat verhaalt over de Steenberg, Kasteelbuurt en omringende straten door de jaren heen ........

Meer.....

PUBLICATIES

Placeholder image

De leden van onze vereniging verzamelen heel veel historische informatie, die we regelmatig vastleggen in allerlei publicaties in brochure- of boekvorm, maar ook ......

Meer.....

FOTO'S

Placeholder image

Hoensbroek is in de afgelopen 100 jaar gigantisch veranderd. Als je nu door het dorp loopt kun je je nauwelijks meer voorstellen hoe het er 40 of 50 jaar of nog langer geleden uitzag. Maar gelukkig hebben we nog heel veel foto's .......

Meer.....

OOS GEBROOK

Placeholder image

We houden onze leden op de hoogte van de gebeurtenissen in de vereniging, de werkzaamheden van de werkgroepen, etc. Een verenigingsblad is daarvoor bij uitstek het medium. Daarom geven we het blad Oos Gebrook uit, waarmee we hen drie maal per jaar op de hoogte houden.

Meer.....

ROMEINS HOENSBROEK

Placeholder image

Al in 1869 ontdekte burgemeester Slanghen bij het verbreden van de weg die destijds vanuit Hoensbroek naar Terschuren leidde een Romeinse platte daktegel met opstaande boorden. In een naburige akker werden stukken Romeins aardewerk gevonden .......

Meer.....

HOENSBROEK EN DE TWEEDE WERELDOORLOG

Placeholder image

Op 18 september 1944 trokken Amerikaanse troepen Hoensbroek binnen en daarmee kwam voor ons dorp een eind van een donkere periode. In de ruim 4 jaar sinds Duitse troepen ons land binnenvielen is ook aan Hoensbroek de Tweede Wereldoorlog niet ongemerkt voorbij gegaan .......

Meer.....

WANDELINGEN IN HOENSBROEK
Placeholder image

Wandelingen die u langs de vele gebouwen van Hoensbroek met een monumentaal verleden voeren; ook langs plekken waar die verdwenen zijn. En behalve langs gebouwen voeren deze wandelingen u ook door de groene gebieden, die Hoensbroek rijk is.

Meer.....

PASTOOR RÔSELAERS
Placeholder image

Jan Lucas Röselaers is de persoon, die als geen ander van 1911 tot 1949 het beeld heeft bepaald van Hoensbroek door de uitleg van diverse mijnkolonieën, de bouw van nieuwe kerken en scholen en bovenal de aankoop en ingrijpende restauratie van kasteel Hoensbroek.

Meer.....


STAATSMIJN EMMA
Placeholder image

De start van de steenkoolproductie van de Staatsmijn Emma in 1911 leidde in enkele tientallen jaren tot de groei van Hoensbroek van een slaperig boerendorp van 1200 inwoners tot een industriegemeente met meer dan 20.000 ingezetenen .......

Meer.....